Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp


Đăng lúc: 08:18:39 20/09/2018
STT Nội dung Tải về
I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1. Thủ tục đăng ký khai sinh trong nước Tải về
2. Thủ tục đăng ký đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tải về
3. Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước Tải về
4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong nước Tải về
5. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tải về
6. Thủ tục đăng ký khai tử trong nước Tải về
7. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Tải về
8. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Tải về
9. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tải về
10. Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch Tải về
11. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tải về
12. Thủ tục đăng ký lại khai sinh trong nước Tải về
13. Thủ tục đăng ký lại kết hôn trong nước Tải về
14. Thủ tục đăng ký lại khai tử trong nước Tải về
15. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tải về
II. LĨNH VỰC GIÁM HỘ
1. Thủ tục đăng ký giám hộ trong nước Tải về
2. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước Tải về
III. LĨNH VỰC LIÊN THÔNG
1. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Tải về
2. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết Tải về
IV. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Tải về
2. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Tải về
V. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tải về
2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Tải về
VI. LĨNH VỰC HÒA GIẢI
1. Thủ tục bầu hòa giải viên Tải về
2. Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Tải về
3. Thủ tục thôi làm hòa giải viên Tải về
4. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Tải về
VII. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Tải về
2. Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Tải về
3. Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Tải về
4. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Tải về
VIII. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Tải về
2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tải về
3. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tải về
4. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tải về
5. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tải về
6. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tải về
7. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tải về
8. Thủ tục chứng thực di chúc Tải về
9. Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tải về
10. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tải về
11. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >