Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp


Đăng lúc: 08:52:24 12/11/2021

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

STT Nội dung Tải về
I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  Tải về
II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1. Thủ tục Đăng ký khai sinh Tải về
2. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tải về
3. Thủ tục đăng ký kết hôn Tải về
4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong nước Tải về
5. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Tải về
6. Thủ tục đăng ký khai tử trong nước Tải về
7. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Tải về
8. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Tải về
9. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tải về
10. Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch Tải về
11. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tải về
12. Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tải về
13. Thủ tục đăng ký lại kết hôn Tải về
14. Thủ tục đăng ký lại khai tử Tải về
15. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tải về
III. LĨNH VỰC GIÁM HỘ
1. Thủ tục đăng ký giám hộ Tải về
2. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tải về
IV. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Tải về
2. Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước Tải về
3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Tải về
V. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1. Cấp bản sao từ sổ gốc Tải về
2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tải về
3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tải về
4. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Tải về
5. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tải về
6. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tải về
7. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tải về
8. Chứng thực di chúc Tải về
9. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Tải về
10. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tải về
11. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Tải về
VI. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Tải về
2. Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật  Tải về
VII. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
1. Công nhận hòa giải viên Tải về
2. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Tải về
3. Cho thôi làm hòa giải viên Tải về
4. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Tải về

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >