Trang chủ \Cải cách hành chính

Các Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường


Đăng lúc: 11:42:22 21/03/2019

- Lĩnh vực Tư pháp: Áp dụng tại Quyết định số 803/QĐ-UBND-HC, ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 1230/QĐ-UBND-HC, ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội: Áp dụng tại Quyết định số 1234/QĐ-UBND-HC, 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường: Áp dụng tại Quyết định số 118/QĐ-UBND-HC ngày 02/02/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công bố thủ tục hành chính thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Lĩnh vực Công an: Áp dụng tại Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19, ngày 25/9/2015 của Bộ Công an về Ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;

- Lĩnh vực Nội vụ: Áp dụng tại Quyết định số 01/QĐ-UBND-HC, ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Lĩnh vực kế hoạch - đầu tư:Áp dụng tại Quyết định số 125/QĐ-UBND-HC, 13/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Lĩnh vực Văn hóa - thể thao – du lịch: Áp dụng tại Quyết định số 1556/QĐ-UBND-HC, ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Lĩnh vực giáo dục đào tạo: Áp dụng tại Quyết định số 1233/QĐ-UBND-HC ngày 11/10/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh;

- Lĩnh vực phát triển nông thôn: Áp dụng tại Quyết định số  18/QĐ-UBND-HC ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân câp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Lĩnh vực thanh tra: Áp dụng tại Quyết định số 845/QĐ-UBND-HC ngày 21/7/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

- Lĩnh vực dạy nghề, việc làm: Áp dụng tại Quyết định số 893/QĐ-UBND-HC ngày 12/9/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

 

Tin cùng chủ đề: