Trang chủ \Thủ tục hành chính

Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


Đăng lúc: 14:37:03 23/07/2015

 

        

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 27/2011/QĐ-UBND

                  Đồng tháp, ngày 31 tháng 10  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (Công văn số 662/SXD-KTQH.HTKT ngày 12/10/2011),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 - Như Điều 3;                                                                                  - VP Chính phủ;

- Bộ Xây dựng; 

- Cục Kiểm tra văn bản  (Bộ Tư pháp);

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh (b/c);

- CT, các PCT/UBND Tỉnh;

- Công báo Tỉnh;

- Lưu: VT+NC/TH, KTN (Q).                                        

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Dương

                    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

       

QUY ĐỊNH

Về cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27 /2011/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 10  năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 

 
 


Chương I

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THẨM QUYỀN CẤP

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về điều kiện, thẩm quyền, nội dung, hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết, tại nông thôn đã có quy hoạch trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn được phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng tạm công trình và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm: công trình công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp và các công trình khác.

2. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Điều kiện cấp Giấy phép xây dựng tạm

1. Việc cấp Giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết, tại nông thôn đã có quy hoạch trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn được phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

2. Trường hợp những công trình và nhà ở riêng lẻ tại khoản 1 của điều này khi cải tạo, sửa chữa không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu thì được miễn xin cấp giấy phép xây dựng cụ thể những trường hợp sau:

- Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp nền nhà phù hợp cote quy hoạch được duyệt, sửa chữa và lợp mới mái nhà nhưng không thay đổi vật liệu, thay cửa, sơn trong và ngoài.

- Lắp đặt thiết bị bên trong nhưng không làm thay đổi kiến trúc và kết cấu.

Điều 4. Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng tạm

Thực hiện theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người xin cấp Giấy phép xây dựng tạm

1. Người xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp Giấy phép xây dựng tạm;

b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp Giấy phép xây dựng;

c) Được đền bù theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp Nhà nước thực hiện việc giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch trước thời hạn công trình, nhà ở riêng lẻ được tồn tại theo giấp phép xây dựng tạm.

2. Người xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ;

b) Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng tạm;

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình;

d) Thực hiện đúng nội dung của Giấy phép xây dựng tạm; khi có sự điều chỉnh, thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng;

đ) Phải tự dỡ bỏ công trình, không đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm, khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do mình gây ra và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH,

 NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRONG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

 

Điều 6. Trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng tạm

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tập các hồ sơ có liên quan (01 tập), gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm theo biểu mẫu số 2 đính kèm Quy định này;

- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Tập bản vẽ (02 tập), gồm:

- Hoạ đồ vị trí: thể hiện tứ cận, kích thước lộ giới, khoảng cách với các công trình lân cận tiêu biểu, thể hiện hướng bắc trên họa đồ; kích thước mặt bằng công trình, nhà ở trên lô đất.

- Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng quay ra các trục đường, bản vẽ mặt bằng và mặt cắt móng.

- Bản vẽ sơ đồ hệ thống các điểm đấu nối: thoát nước, cấp nước và cấp điện. Đối với các công trình, nhà ở xây dựng trong khu vực chưa có hệ thống cấp điện, cấp nước thì không phải nộp bản vẽ sơ đồ hệ thống cấp điện, cấp nước.

2. Trình tự và thời hạn giải quyết :

- Trình tự thực hiện: Chủ đầu tư có yêu cầu cấp giấy phép xây dựng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 7. Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ trong cấp Giấy phép xây dựng tạm

Công trình và nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng tạm có quy mô 01 tầng, diện tích xây dựng được căn cứ vào nhu cầu thực tế của Chủ đầu tư và phải phù hợp với mục đích sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Khuyến khích sử dụng vật liệu lắp ghép để thuận lợi trong việc tháo dỡ và tái sử dụng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức của ngành và phổ biến cho nhân dân biết, thực hiện đúng thủ tục, trình tự giải quyết công việc theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác rà soát, ban hành thời gian thực hiện quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch đã được duyệt làm căn cứ để cấp giấy phép tạm và tổ chức cấp giấy phép xây dựng tạm theo đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo tình hình cấp phép xây dựng tạm về Sở Xây dựng theo định kỳ 06 tháng để theo dõi phối hợp thực hiện.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này; nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Dương

Download: http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01/27-11_02.doc

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >