Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp


Đăng lúc: 10:35:18 02/10/2023

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND,

ngày 21/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG
I. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
1.   Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  
II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1.   Thủ tục Đăng ký khai sinh
2.   Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
3.   Thủ tục Đăng ký kết hôn
4.   Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con 
5.    Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
6.   Thủ tục Đăng ký khai tử 
7.  

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

8.   Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động
9.   Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động
10.   Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
11.   Thủ tục Đăng ký cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
12.   Thủ tục Đăng ký lại khai sinh
13.   Thủ tục Đăng ký lại kết hôn
14.   Thủ tục Đăng ký lại khai tử 
15.   Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
16.   Thủ tục Đăng ký giám hộ
17.   Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ
18.   Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch
19.   Thủ tục hành chính: đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến
III. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
1.   Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
2.   Thủ tục Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước
IV. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1.   Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
2.   Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3.   Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
4.   Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5.   Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
6.   Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc
7.   Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
8.   Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
9.   Thủ tục Chứng thực di chúc
10.   Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
11.   Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
V. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
1.   Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
2.   Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật
3.   Thủ tục công nhận hòa giải viên
4.   Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
5.   Thủ tục thôi làm hòa giải viên
6.   Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
VI. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
1.   Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất
2.   Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
3.   Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
4.   Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
5.   Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >