Trang chủ \Tin tức sự kiện

GIỚI THIỆU CHUNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA THUẬN


Đăng lúc: 09:36:09 14/09/2022

 UBND phường Hòa Thuận: số 39, đường Võ Văn Trị, phường Hòa Thuận,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851555

Email: hoathuan@dongthap.gov.vn

Website: http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường gồm ông Ngô Hữu Phước – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Tha, Ông Ngô Tấn Xuân Hồng. Thông tin liên hệ: 0277.3873934.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỮA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

1. Ngô Hữu Phước - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường

a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng đầu Ủy ban nhân dân phường có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 64 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân phường.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi
hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

c. Theo dõi và chỉ đạo các ngành, Công chức chuyên môn, những người hoạt động không chuyên trách: Công an, Quân sự, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Tư pháp - Hộ Tịch, Công chức Địa chính - Xây dựng – Đô thị và Môi trường, Công chức Tài chính - Kế toán, Nội vụ - Văn thư – Lưu trữ Phường.

d. Chủ tịch Hội đồng: Hội đồng tư vấn thuế, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự kiêm giáo dục Quốc phòng an ninh, Hội đồng giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; Trưởng các ban: Ban An toàn giao thông; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo giảm nghèo.

 Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật.

e. Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Phường.

f. Phụ trách khóm Thuận Phát.

2. Ông Nguyễn Văn Tha - Phó Chủ tịch

a. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội; Phát triển du lịch; Thanh niên; Dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở; Lao động – việc làm, Giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; Bảo vệ trẻ em; Văn hóa, du lịch và thể dục – thể thao; Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành chính; Văn thư – lưu trữ và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

b. Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các ngành, công chức chuyên môn, những người hoạt động không chuyên trách: Y tế, Công chức Văn hóa - Xã hội, Truyền thanh, Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội khuyến học.

c. Trưởng các ban: Ban Văn hoá và Thông tin; Ban chỉ đạo xây dựng đơn vị văn hóa; Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Ban phổ cập giáo dục; Ban chỉ đạo phòng chống mại dâm, HIV/AIDS; Ban chỉ đạo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng; Phó Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; Hội đồng giáo dục; Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

Trưởng các ban chỉ đạo, Chủ tịch hội đồng khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

d. Phụ trách Văn phòng Ủy ban nhân dân phường; phụ trách khóm Thuận Nghĩa.

3. Ông Ngô Tấn Xuân Hồng - Phó Chủ tịch

a. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thương mại - dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Thủy sản,  Công tác thống kê, Kinh tế tập thể, Bảo vệ thực vật; Phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, Xây dựng cơ bản, Phòng, chống thiên tai, Tài sản công, thuế, Nước sạch và vệ sinh môi trường, Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

b. Giúp Chủ tịch theo dõi và chỉ đạo các công chức chuyên môn, những người hoạt động không chuyên trách: Địa chính - Xây dựng – Đô thị và Môi trường, Công chức Tài chính - Kế toán, Nhân viên Thú y.

c. Trưởng các ban: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân, Ban chỉ đạo chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, Trưởng ban chỉ đạo nước sạch, vệ sinh môi trường

Trưởng các ban chỉ đạo, Chủ tịch hội đồng khác khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

d. Phụ trách khóm Thuận Trung.

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG   

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ngô Hữu Phước

Chủ tịch

0907 230 700

nhphuoc.tpcl@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Văn Tha

Phó Chủ tịch

0919 320 077

nvtha.tpcl@dongthap.gov.vn

3 Ngô Tấn Xuân Hồng Phó Chủ tịch 0918.664.930 ntxhong.tpcl@dongthap.gov.vn

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›